W czym możemy pomóc?

Wsparcie firm w budowaniu
polityki bezpieczeństwa

Proponujemy zindywidualizowane i kompleksowe pakiety usług z zakresu bezpieczeństwa, HR oraz PR w ramach outsourcingu.

Stworzyliśmy unikalny system szkoleń i programów antykorupcyjnych oraz wdrażamy od podstaw a także obsługujemy w imieniu zleceniodawcy wszelkie zadania oraz obowiązki, jakie nakłada na przedsiębiorców Dyrektywa UE o tzw. „sygnalistach”. Bierzemy pełną odpowiedzialność za prowadzone projekty i gwarantujemy pełną dyskrecję, poufność oraz dostęp zarządu firmy do wszelkich informacji na każdym etapie trwania projektu. Tworzymy zespół ludzi z liderem odpowiedzialnym przed zarządem. Ocenimy, przeszkolimy, wdrożymy oraz będziemy wspierać bieżące działania Waszej firmy w zakresie:

 • Budowania wewnętrznej polityki bezpieczeństwa oraz procedur ochrony informacji własnych
 • Budowania polityki etyki oraz compliance (oceny i analizy, szkolenia, wdrożenia, monitoring)
 • Projektowania oraz wdrażania systemu antykorupcyjnego w firmie (oceny i analizy, szkolenia, wdrożenia, monitoring)
 • Szkoleń dedykowanych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym informacji niejawnych
 • Wdrażania Dyrektywy UE o „sygnalistach” (strategie, szkolenia, dostarczanie urządzeń/oprogramowania oraz obsługa poufnych kanałów komunikowania z sygnalistami, weryfikacja wiarygodności informacji, ochrona sygnalistów, doradztwo kryzysowe oraz interwencyjny PR)
 • Wdrażania wewnętrznej polityki przeciwdziałania oszustwom oraz praniu brudnych pieniędzy (AML)
 • Ochrony danych osobowych
 • Uzyskiwania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego – OIN
 • Doradztwa personalnego oraz wdrażania rozwiązań mających bezpośredni wpływ na wyniki biznesowe firmy
 • Reagowania antykryzysowego w sytuacji kontaktu z instytucjami śledczymi i kontrolnymi.
 • Dostępu do ekspertów oraz szkoleń międzynarodowych z zakresu przeciwdziałania oszustwom oraz praniu brudnych pieniędzy, compliance, sygnalistów, itd.
 • Doradztwa prawnego w obszarze ochrony danych osobowych, identyfikacji elektronicznej, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, analiza ryzyk prawych stosowania nowych technologii (Blockchain, AI)

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Kompleksowa usługa wsparcia w zakresie audytów bezpieczeństwa systemów IT, przeciwdziałania cyberzagrożeniom, reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych i tworzenia strategii rozwoju cyberbezpieczeństwa.
WIĘCEJ

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Dostarczamy przedsiębiorcy aktualne analizy, pozwalające na optymalizację ryzyka inwestycyjnego, podejmowania trafnych decyzji biznesowych oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.
WIĘCEJ

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Nadużycie to celowe działanie pracowników organizacji lub ich kooperantów, obliczone na uzyskanie korzyści materialnej, obniżenia pozycji rynkowej, kosztem celowo wyrządzonych strat lub uzyskania przewagi rynkowej.
WIĘCEJ

Wsparcie firm w zakresie tworzenia kultury etyki i bezpieczeństwa a także ochrony sygnalistów

Wsparcie firm w zakresie tworzenia kultury etyki i bezpieczeństwa a także ochrony sygnalistów

Szeroko traktowane bezpieczeństwo w nowoczesnej firmie powinno być oparte o system wartości, standardy etyczne i instrumenty ich wdrażania.
WIĘCEJ

Wizerunek firmy – polityka medialna

Wizerunek firmy – polityka medialna

Nie mniej od bezpieczeństwa ważny jest wizerunek firmy. Niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo ma kłopoty czy nie.
WIĘCEJ

Cyberbezpieczeństwo

Kompleksowa usługa wsparcia w zakresie audytów bezpieczeństwa systemów IT, przeciwdziałania cyberzagrożeniom, reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych i tworzenia strategii rozwoju cyberbezpieczeństwa. Środowisko IT jest coraz częściej najbardziej intratnym celem wyspecjalizowanych ataków mających na celu kradzież informacji, zniszczenie reputacji, oszustwa finansowe lub zachwianie ciągłością działania firmy. Dlatego też pomagamy w sprawnej reakcji na zagrożenia dot. bezpieczeństwa w sieci, infrastruktury, systemów, baz danych,  aplikacji itp. ograniczając ryzyko takich zdarzeń jak np. atak hackerski, phishing, ataki obciążeniowe tzw. DDoS, ataki ukierunkowane (tzw. Advanced Persistent Threat – APT) itp.

 • Audyt bezpieczeństwa systemów oraz informacji
 • Testy socjotechniczne
 • Audyty i szkolenia specjalistyczne
 • Informatyka śledcza, analiza
 • Reakcja na wycieki danych oraz na ataki zewnętrzne
 • Wsparcie z zakresu analizy prawnej
POWRÓT 

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Dostarczamy przedsiębiorcy aktualne analizy, pozwalające na optymalizację ryzyka inwestycyjnego, podejmowania trafnych decyzji biznesowych oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

 • Analizy zagrożeń, identyfikacja ryzyk i ich neutralizacja
 • Weryfikacja partnerów biznesowych na terenie kraju i za granicą.
 • Analiza i przetwarzanie informacji o działalności gospodarczej w ramach (competitive intelligence)
 • Obszary due diligence
 • Commercial intelligence
 • Ustalanie składników majątkowych w kraju i za granicą
 • Ochrona znaków towarowych i praw autorskich
 • Ochrona fizyczna oraz techniczna obiektów
 • Testy systemów bezpieczeństwa
 • Kontrwywiad gospodarczy (systemy ochrony informacji strategicznych)
 • Budowa sytemu ochrony informacji niejawnych – uzyskanie certyfikacji, akredytacji, poświadczeń bezpieczeństwa dla firm w obszarze krajowym, NATO oraz UE
 • Kontrole i sprawdzenia antypodsłuchowe
 • Ochrona fizyczna oraz techniczna osób (w tym VIP)
POWRÓT 

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Nadużycie to celowe działanie pracowników organizacji lub ich kooperantów, obliczone na uzyskanie korzyści materialnej, obniżenia pozycji rynkowej, kosztem celowo wyrządzonych strat lub uzyskania przewagi rynkowej.

 • Audyty i kontrole wewnętrzne w obszarach nadużyć
 • Przeprowadzanie profesjonalnych dochodzeń wewnętrznych, weryfikacja informacji, szacowanie strat, rekomendacje, wsparcie przy opracowaniu dokumentów
 • Informatyka śledcza z wykorzystaniem najnowszych narzędzi technologicznych w tym odzyskiwanie stanu danych
 • Doradztwo w sporach gospodarczych, krajowych oraz międzynarodowych
 • Przygotowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie antyfraudowym
 • Wsparcie w tworzeniu ładu korporacyjnego , który będzie obejmował kluczowe sfery zarządzania oraz równoważył interesy stron
 POWRÓT 

Wsparcie firm w zakresie tworzenia kultury etyki i bezpieczeństwa a także ochrony sygnalistów

Szeroko traktowane bezpieczeństwo w nowoczesnej firmie powinno być oparte o system wartości, standardy etyczne i instrumenty ich wdrażania.

 • Audyty etyczne
 • Strategie wdrażania standardów etycznych w firmach i organizacjach
 • Plany wdrażania standardów, programy szkoleń- w tym e-learning, plany komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wspierającej wdrażanie standardów etycznych
 • Tworzenie struktur wdrażania standardów etycznych i zarzadzania programami etycznymi
 • Przygotowanie kodeksów etyki i polityk towarzyszących (antykorupcyjna, dawania i przyjmowanie prezentów i korzyści, antymobbingowa, różnorodności)
 • Ochrona sygnalistów (szczególnie w kontekście Dyrektywy EU o ochronie sygnalistów), kanały bezpiecznego przekazywania informacji nt. naruszeń i nieprawidłowości
 • Etyka a nowe technologie – zagrożenia, analiza ryzyka, standardy etyczne
POWRÓT 

Wizerunek firmy – polityka medialna

Nie mniej od bezpieczeństwa ważny jest wizerunek firmy. Niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo ma kłopoty czy nie. Nasi specjaliści pomogą zarówno zbudować lub poprawić ten wizerunek w mediach jak i zagwarantują profesjonalne wsparcie i kreatywne działanie w sytuacjach kryzysowych.

 • Współpraca z mediami
 • Szkolenia medialne dla członków zarządów oraz rzeczników prasowych
 • Reagowanie na sytuacje kryzysowe
 • PR interwencyjny
 • Personal branding
POWRÓT 

Kontakt

© 2022  •  Wojtunik Group 
Projekt i wykonanie: STUDYO